Privacy beleid

 LTC Eindenhout doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder meer met zich mee dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; dit doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 Indien je vragen hebt over ons privacy beleid hebt, kun je contact opnemen met het Secretariaat: administratie@eindenhout.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door LTC Eindenhout verwerkt met als doel de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst en het mailen van de nieuwsbrief.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst. Voor het bovenstaande doel kan LTC Eindenhout de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum

LTC Eindenhout slaat je persoonsgegevens op ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de lidmaatschapsovereenkomst.  Na afloop van deze overeenkomst verwijderen we jouw gegevens uit onze bestanden uiterlijk op 1 april van het jaar volgend op het jaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden, mits je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan.

Voor de nieuwsbrief gebruiken we alleen je naam en e-mailadres. Onze nieuwsbrief kan commerciële boodschappen van onze sponsoren bevatten, wil je de nieuwsbrief niet ontvangen dan kan je je uitschijven voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (de zogenoemde verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doel (o.a. KNLTB en een derde partij voor het hosten en onderhouden van onze website).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten waarin de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beeldmateriaal
Wij kunnen foto’s en video’s maken bij activiteiten en evenementen die LTC Eindenhout organiseert. Deze foto’s en video’s kunnen wij plaatsen op onze website of andere sociale media (Facebook, Twitter e.d.). Door deelname aan deze activiteiten ga je hier mee akkoord.

Door middel van webcams informeren wij de leden over de bespeelbaarheid van de banen. Door het betreden van het tennispark ga je er mee akkoord dat jij in beeld kan komen op deze webcams.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

 • Alle personen die namens LTC Eindenhout van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze geautomatiseerde systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren geregeld onze privacy maatregelen.
 • We informeren onze vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Daarnaast heb je het recht jouw gegevens, of een deel daarvan, te laten verwijderen op voor alle leden toegankelijke informatiebronnen, zoals de ledenlijst. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht je een klacht hebben dan kun je hierover contact met ons op te nemen. Je houdt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.