LTC Eindenhout, voorheen H.L.T.C. "Heemstede"

 

◘ "Heemstede" speelde tot 1940 op Park Groenendaal te Heemstede

◘ In het oprichtingsjaar 1932 werd daarvoor een jaarhuur van Hfl. 325,10! betaald

◘ In 1940 verhuisde de club naar het park "Eindenhout"
◘ In 1937 was door de heer Hoenderdos aldaar, op een van de gemeente Haarlem gekocht stuk grond zonder bouwbestemming, een tennispark gebouwd , dat tot 1991 in zijn bezit bleef

◘ Dit stuk grond behoorde tot 1927 tot de gemeente Heemstede en heeft vele eigenaren en bestemmingen gekend, waaronder een dahlia-kwekerij. Het huis waar nu onze pachter in woont, was vroeger een herberg (Joost mag het weten waarom) "Het Dronkenhuisje" geheten.

◘ Afgezien van het verleggen van baan 1 en 2 in de lengte richting (vanaf het terras gezien) gebeurde er decennia nauwelijks iets aan het onderhoud van de banen. Pas in 1988 werd er een nieuwe toplaag aangelegd en werd een pomp geïnstalleerd voor de afvoer van het regenwater. 

◘ In 1991 werd de huurovereenkomst tussen de gemeente en de heer Hoenderdos overgenomen om de continuïteit van L.T.C. Eindenhout te waarborgen. Door de daartoe in het leven geroepen Stichting ter exploitatie van het park werd met de gemeente een huurovereenkomst tot 2011 aangegaan.

◘ Ter zekerstelling van de continuïteit van het park en de vereniging als belangrijkste huurder is deze huurovereenkomst in 2000 met 10 jaar tot 2021 verlengd en is het clubhuis grondig gerenoveerd. Ook werden baan 7 en 8 tot aan de "dahlia" grond afgegraven en geheel nieuw opgebouwd.

◘ In al die jaren, maar toch vooral de laatste decennia heeft de club zich enorm ontwikkeld. Van een club met 270 seniorleden in 1986 tot een club met 601 actieve seniorleden en 220 jeugdleden.

◘ Naast de naam van de langst zittende voorzitter ene Jan Fuchs, die het presteerde om de voorzittershamer maar liefst 30 jaar te hanteren (1942-1972), is de naam van de eerste voorzitter (Tetterode:1932-1940) nog altijd aan de club verbonden. Nog ieder jaar wordt een zgn. Tetterode-dag verspeeld. Een toernooi voor iedereen met door de leden zelf meegebrachte en bij voorkeur zelf gebakken appeltaart. Dit in navolging van mevrouw Tetterode die: a. 23 jaar jonger was dan de heer Tetterode en b. heerlijke appeltaarten kon bakken.

◘ In het bestaan van de vereniging hebben drie fusies plaats gevonden. Twee daarvan zijn in de clubvlag vermeld, te weten de "E" van T.C. Eindenhout en de "W" van T.C. Westrust. De eerste fusie vond al in 1934 plaats toen Theo de Crauw de vereniging T.C. Stoopbad mee naar Groenendaal bracht, hetgeen een belangrijke versterking betekende,
*Omdat in 2004 de districten Haarlem en Amsterdam samengevoegd werden tot één district genaamd "IJmond" èn omdat er altijd al veel verwarring was tussen het 300 meter verderop gelegen HLTC Haarlem en HLTC Heemstede èn omdat er in de volksmond door velen al over Eindenhout gesproken werd, is er uiteindelijk besloten om in een bijzondere Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag 5 september 2005, onze naam te wijzigen in LTC Eindenhout.
*in de winter van 2008/2009 is het park in zijn geheel gerenoveerd, d.w.z. nieuwe banen, nieuwe drainage, nieuw sproeisysteem en nieuwe hekken.

◘ Na de periode "Tettero" heeft de heer de Crauw de club twee jaar geleid, terwijl hij tevens vele jaren secretaris van het district Haarlem was onder voorzitterschap van de heer Tysseling. Decennia lang zijn onder zijn naam de district clubkampioenschappen, "De Tysseling", gespeeld op Eindenhout.

L.T.C. Eindenhout wordt in Haarlem en omgeving gerespecteerd vanwege de tenniskwaliteiten van haar leden, haar evenementen, waaronder het open B en C Toernooi en de daarbij behorende gezelligheid. Daar hebben, naast de in dit stukje genoemde personen, vele leden een bijdrage aan geleverd.
Ik beperk mij hier tot het noemen van de leden van verdienste van dit moment: Adri Kuhlmann, Marjo Willemsen, Kees Rekoert, Fritjhof Hosselet, Etienne Pennarts, Olga Willemse, Hans Loonen en Albert Roffel.