ALV: dinsdag 21 november om 20:00

Hierbij nodigen wij je uit voor de Algemene Leden Vergadering, op dinsdagavond 21 november 2023 om 20:00u in het clubhuis van onze vereniging.

De jaarlijkse ALV is hét moment om mee te praten en te beslissen over het beleid van onze vereniging.

Wij hopen zo veel mogelijk leden te mogen begroeten op deze avond.

De agenda van de ALV vergadering:
 
Agenda
1. Opening voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring notulen ALV 21 november 2022
4. Ledenonderzoek en visie LTC Eindenhout  
5. Jaarrekening 2023 
6. Kascommissie: verslag en benoeming nieuwe commissie
7. Vaststellen tarieven 2024 en begroting 2024
Pauze
8. Verslag seizoen & commissies 2023
9. Verslag vanuit de Stichting
10. Verkiezing bestuursleden  
11. Uitreiking Begeerbeker
12. Rondvraag
13. Sluiting

Lees hier de bijlagen ten behoeve van de ALV, zoals documentatie mbt gewenste besluitvorming, de notulen van de ALV van 2022, de financiële stukken van 2023 en de tarieven van 2024 (voor seizoen 2024 worden nieuwe tarieven voorgesteld).

Tot dinsdag 21 november! 

Nieuws Overzicht